CHÀO MỪNG CÁC BẠN DẾN VỚI DIỄN DÀN LONG KIẾÑ

ID của Admin : huynhlinhcuong là 293268
Soạn tin SMS VNM 293268 gửi 8785 để ủng hộ long kiến
Chấp nhận mạng: Vinaphone, Viettel, Mobifone

CLICK NGAY DĂNG KÝ THÀNH VIÊN


•———————No¹•————

themes dộng cho giáng sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

default themes dộng cho giáng sinh

Bài gửi  Admin on Mon Jan 17 2011, 10:17

code
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank" style="display: none;">forumvi.com</a>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="author" content="Diễn Đàn LONG KIẾN VIỆT NAM" />
<meta name="keywords" content="Lady Gaga , Diễn Đàn long kiến,Nghe Nhạc , haus of LongKiến , Long Kiến việt Nam" />
<meta name="description" content="Diễn dàn long kiến http://huynhlinhcuong.soc.vn" />
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<link rel="icon" href="http://ca7.upanh.com/17.157.21531835.m4G0/kinchakudrawstringbag.png" type="image/gif"><style>
*{
margin: 0px;
padding: 0px;
}
body{
background: url('http://www.web-vista.com/wp-content/uploads/2010/11/christmas-wallpaper-for-desktop.jpg');
}
#texttyping{
width: 780px;
margin: 20px 10px 20px 100px;
font-weight: bold;
position: absolute;
top: 210px;
left: 30px;
float: left;
}
#marquee{
height: 400px;
width: 398px;
position: absolute;
top: 50px;
left: 650px;
z-index: 10;
float: left;
}
</style>
<script language="javascript">
mensaje=
'<font size="2" face="Comic Sans Ms" color="#2B65EC">kính chào tất cả các bạn!...<br></font>'+' <br>'+
'<br> '+
'<font color="#009933" size="4">Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta") là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-su thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của nước Do Thái(Israel), lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.</font> <br> '+
'<br> '+
'<font color="red" size="5">Nhân dịp lễ Giáng Sinh, BQT chúc các thành viên và những học sinh trường Trung Học Thực Hành có nhiều niềm vui. Và xin chúc các bạn thi tốt trong HKI này. Đêm Noel sẽ tràn ngập tiếng cười. Thân.</font> <br> '+

'<p align="left"></p>'

line=0

cursor='_'

function teclear(){

if(line==mensaje.length) cursor=''

texttyping.innerHTML=mensaje.substring(0,line)+cursor

if(line++<mensaje.length) setTimeout("teclear()",60)

}
</script>
<script type="text/javascript">
// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=5

// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD","#ffffff","#ffc0cb")

// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")

// **** CHANGE YOUR IMAGE HERE ****

// Set the letter that creates your snowflake (recommended: * )
var snowletter=" <img src=http://www.iconarchive.com/icons/double-j-design/xmas-stickers/64/xmas-sticker-bell-icon.png> "

// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6

// Set the maximal-size of your snowflaxes
var snowmaxsize=40

// Set the minimal-size of your snowflaxes
var snowminsize=20

// Set the snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) {
rand=Math.floor(range*Math.random())
return rand
}

function initsnow() {
teclear();
if (ie5 || opera) {
marginbottom = document.body.clientHeight
marginright = document.body.clientWidth
}
else if (ns6) {
marginbottom = window.innerHeight
marginright = window.innerWidth
}
var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
crds[i] = 0;
lftrght[i] = Math.random()*15;
x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
snow[i]=document.getElementById("s"+i)
snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
snow[i].style.fontSize=snow[i].size
snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
snow[i].style.left=snow[i].posx
snow[i].style.top=snow[i].posy
}
movesnow()
}

function movesnow() {
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
crds[i] += x_mv[i];
snow[i].posy+=snow[i].sink
snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
snow[i].style.top=snow[i].posy

if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=0
}
}
var timer=setTimeout("movesnow()",60)
}

for (i=0;i<=snowmax;i++) {
document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
window.onload=initsnow;

}
</script><div><a href="/index.htm">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS81NC81NTQyMjJiZjEyZWE2ZDBjNzBmOTkyNWQwN2IzMzgyOC5cUIbaBmUsICDN8TGFzdCBDaHJpmUsIC3RcUIbaBYXN8QWxiZWUgW0ddUngRCBCYW5kXSAcUIbaBIExKfHRydWV8"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS81NC81NTQyMjJiZjEyZWE2ZDBjNzBmOTkyNWQwN2IzMzgyOC5cUIbaBmUsICDN8TGFzdCBDaHJpmUsIC3RcUIbaBYXN8QWxiZWUgW0ddUngRCBCYW5kXSAcUIbaBIExKfHRydWV8" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1"></object>&gt;</a></div><div id="marquee">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="60" direction="up">
<a href="/index.htm"><font color="#ff0099" face="Comic Sans Ms" size="2"><b>
Website được tạo bởi ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ THTH Forum ٩(-̮̮̃ -̃)۶
<br>Đeo tai nghe vào nha!... Chúc các bạn vui vẻ
<br></b></font></a><font color="#ff0099" face="tahoma" size="2"><b><a href="/index.htm" target="_blank">Kích vào đây để vào forum</a><p></p>

</b>
</font></marquee>
</div><div id="texttyping">
</div>
<script type="text/javascript">
;(function(){
var msg = " Diễn Đàn Long Kiến Việt Nam";
var size = 18;
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
var letter_spacing = 5;
var diameter = 10;
var rotation = 0.7;
var speed = 0.5;

////////////////////// Stop Editing //////////////////////

if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

mouse = function(e){
e = e || window.event;
ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},

makecircle = function(){ // rotation/positioning
if(init.nopy){
o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
};
currStep -= rotation;
for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
};
},

drag = function(){ // makes the resistance
y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
for (var i = n; i > 0; --i){
y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
};
makecircle();
},

init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
if(!isNaN(window.pageYOffset)){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
} else init.nopy = true;
for (var d, i = n; i > -1; --i){
d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
d.style.height = d.style.width = a + 'px';
d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
};
o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
setInterval(drag, 25);
},

ascroll = function(){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};

o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';

if (window.addEventListener){
window.addEventListener('load', init, false);
document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
if (/Apple/.test(navigator.vendor))
window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent('onload', init);
document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};

})();

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-17664741-2']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

</script><style type="text/css">
#outerCircleText {
font-weight: bold;
font-family: 'times new roman';
color: white;
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
</style>
<script type="text/javascript">
;(function(){
var msg = "huynh linh cuong";
var size = 18;
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
var letter_spacing = 5;
var diameter = 10;
var rotation = 0.7;
var speed = 1;

////////////////////// Stop Editing //////////////////////

if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

mouse = function(e){
e = e || window.event;
ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},

makecircle = function(){ // rotation/positioning
if(init.nopy){
o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
};
currStep -= rotation;
for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
};
},

drag = function(){ // makes the resistance
y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
for (var i = n; i > 0; --i){
y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
};
makecircle();
},

init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
if(!isNaN(window.pageYOffset)){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
} else init.nopy = true;
for (var d, i = n; i > -1; --i){
d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
d.style.height = d.style.width = a + 'px';
d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
};
o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
setInterval(drag, 25);
},

ascroll = function(){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};

o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';

if (window.addEventListener){
window.addEventListener('load', init, false);
document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
if (/Apple/.test(navigator.vendor))
window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent('onload', init);
document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};

})();

</script>

</script>

<center>
<a target='_blank' href="http://violet.vn/7kho"><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode=
"transparent" style="width:256px;height:100px;" src=
"http://d.violet.vn/uploads/resources/603/demnguocdenNOEL2.swf"></a></center>
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 543
Join date : 01/01/2011
Age : 30
Đến từ : an giang

Xem lý lịch thành viên http://longkien.mess.tv

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết